RPO

Rozstrzygnięte.

Informacja o wybranym wykonawcy - kliknij, lub zjedź kursorem na dół.


Ogłoszenie o przymowaniu ofert na:

Wykonanie robót instalacyjnych i remontowo budowlanych związanych z realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „Termomodernizacja i remont budynku usługowego”

Data publikacji: 12.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-12-2017

Nazwa zamawiającego

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE HUBERT NIEDZIAŁEK

Numer ogłoszenia

1072671

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać podpisana czytelnie przez osobę reprezentująca przedsiębiorstwo zgodnie z dokumentami rejestrowymi z pieczątką firmową i dostarczona w terminie do dnia 27.12.2017 do godziny 15.00:
a) w formie elektronicznej (skan) wysłana na adres email: hubertniedzialek@o2.pl
lub
b) w formie papierowej (oryginał) na adres Zamawiającego – osobiście, kurierem lub pocztą polską (decyduje data wpływu do Zamawiającego), adres:
"Przedsiębiorstwo Usługowe Hubert Niedziałek"
Piotrawin 95
24-335 Łaziska
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik 1 do zapytania ofertowego "ZAŁ.1 FORMULARZ OFERTOWY", który zawiera oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym.
2. Wykonawca składa wraz z ofertą kosztorys ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego "ZAŁ.2 WZÓR KOSZTORYSU OFERTOWEGO". Wykonawca jest zobowiązany do podania wszystkich cen jednostkowych oferowanej części zamówienia.
3. Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz robót budowlanych, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego "ZAŁ.3 WYKAZ DOŚWIADCZENIA".
4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia ofertowego dotyczy oraz jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).
5. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów:
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym i trwale spięta.
b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
c) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
d) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
e) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę

Koperta z ofertą winna być zaadresowana następująco:
"Przedsiębiorstwo Usługowe Hubert Niedziałek"
Piotrawin 95
24-335 Łaziska
W przypadku przesyłek kurierskich należy podać nr tel. do kontaktu +48 600687130.
I opatrzona adnotacją – „Oferta na wykonanie robót instalacyjnych i remontowo budowlanych związanych z realizacją projektu „Termomodernizacja i remont budynku usługowego”- nie otwierać przed dniem 27.12.2017 r.“

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.
UWAGA!
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. Oferta niespełniająca wymogów niniejszego zapytania ofertowego zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

hubertniedzialek@o2.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Hubert Niedziałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600687130

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót instalacyjnych i remontowo budowlanych związanych z realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „Termomodernizacja i remont budynku usługowego”w oparciu o:
- przedmiar robót "ZAŁ.4 PRZEDMIAR ROBÓT"
- audyt energetyczny "ZAŁ.5 AUDYT ENERGETYCZNY"
- zgłoszenie robót budowlanych i zgłoszenie projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi "ZAŁ.6 ZGŁOSZENIA"
W razie potrzeby dokumentacja techniczna obiektu zostanie okazana pod adresem Piotrawin 95, 24-335 Łaziska, codziennie w godzinach 8:00 do 15:00 lub we wskazanym przez zainteresowanego czasie, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr +48 600687130. Istnieje również możliwość wysłania dokumentacji technicznej obiektu pod wskazany adres po uprzednim ustaleniu telefonicznym pod nr +48 600687130.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: janowski Miejscowość: Ruda, 23-300 Janów Lubelski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie robót instalacyjnych i remontowo budowlanych związanych z realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „Termomodernizacja i remont budynku usługowego”, zgodnie z załączonym przedmiarem robót i dostępną do wglądu dokumentacją techniczną. Po prawidłowym wykonaniu robót budowlanych obiekt osiągnie zakładane w audycie energetycznym wskaźniki w zakresie efektywności energetycznej.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowią również załączniki do Zapytania ofertowego:
-przedmiar robót "ZAŁ.4 PRZEDMIAR ROBÓT"
-audyt energetyczny "ZAŁ.5 AUDYT ENERGETYCZNY"
-zgłoszenie robót budowlanych - nr sprawy BOŚ.II.6743.1.33.2016.AW i zgłoszenie projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi - nr sprawy BOŚ.IV.655.3.2016 "ZAŁ.6 ZGŁOSZENIA" w stosunku do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.
W razie potrzeby dokumentacja techniczna obiektu zostanie okazana pod adresem Piotrawin 95, 24-335 Łaziska, codziennie w godzinach 8:00 do 15:00 lub we wskazanym przez zainteresowanego czasie, po uprzednim kontakcie tel. pod nr 600687130. Istnieje również możliwość wysłania dokumentacji technicznej obiektu pod wskazany adres po uprzednim ustaleniu telefonicznym pod nr 600687130.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace budowlane w oferowanej części zamówienia zgodnie z założeniami wynikającymi z załączonego audytu energetycznego, tak aby po ukończeniu wszystkich prac obiekt spełniał wszystkie założone parametry w zakresie efektywności energetycznej.
Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszym zapytaniem Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodności z dokumentacją techniczną, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu, odpowiednio wynikający z oferty okres, co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na całość robót, licząc od daty odbioru końcowego robót.
A.Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
B.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ze względów organizacyjno technicznych zamówienie zostało podzielone na części wg załącznika 2 "ZAŁ.2 WZÓR KOSZTORYSU OFERTOWEGO". Oferty częściowe muszą zawierać ceny jednostkowe wszystkich pozycji oferowanej części zamówienia zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego wzorem kosztorysu ofertowego.
C.Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do wykonania robót budowlanych.
1) W przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał do zawieranej umowy nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
2) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli zamawiającemu gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą. Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 24 miesiące licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować w ofercie dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 36 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny ofert.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie zadeklarowanym w ofercie oraz nie później niż do dnia 31.12.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie odpowiednie do wykonania przedmiotu zamówienia w oferowanej części.
Uznaje się, że wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę do realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie:
-co najmniej jedną usługę instalacyjną lub remontowo-budowlaną swoim zakresem i rodzajem odpowiadającą przedmiotowi zamówienia w oferowanej części o wartości brutto co najmniej 80 000 zł
i/lub
-dwie usługi instalacyjne lub remontowo-budowlane swoim zakresem i rodzajem odpowiadające przedmiotowi zamówienia w oferowanej części o łącznej wartości brutto co najmniej 100 000 zł.

Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej. – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego "ZAŁ.3 WYKAZ DOŚWIADCZENIA"

Dodatkowe warunki

1. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania i składowania w odpowiednio przeznaczonych do tego miejscach wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnego materiału, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.
2. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz zawrzeć w łącznej wartości oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót dla uczestników ruchu drogowego.
4. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w oferowanej części.
5. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie w budownictwie.
6. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
7. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie miejsca prowadzonych przez niego robót.
8. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne).
9. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.
10. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie niezbędne prace do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w oferowanej części przy czym jego oferowana cena nie może ulec podwyższeniu.
Podstawa prawna - Ustawa Kodeks Cywilny:
art. 632. § 1. "jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac."
11. Termin związania ofertą.
1) Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od terminu składania ofert.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia procedury zapytanie ofertowego bez podania przyczyn.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez stronę na której dokonał upublicznienia oferty
2. Oferta będzie załącznikiem do umowy
3. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:
1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:
a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
2) w zakresie terminu w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii lub nieprzewidziane dokumentacją prace konieczne
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych
z przedmiotem zamówienia;
3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
4. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, wydłużenia terminu wykonania prac, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
5. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
1. Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia "ZAŁ.1 FORMULARZ OFERTOWY".
Formularz ofertowy zawiera w swojej treści oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
2. Kosztorys ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia "ZAŁ.2 WZÓR KOSZTORYSU OFERTOWEGO".
Wykonawca jest zobowiązany do podania w kosztorysie ofertowym wszystkich cen jednostkowych oferowanej części zamówienia.
3. Wykaz robót - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia "ZAŁ.3 WYKAZ DOŚWIADCZENIA".

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena oferty to cena netto.
2) Cena oferty to cena ryczałtowa.
3) Wymienione wartości w ofercie (brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
4) Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą mogą być prowadzone w PLN.
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów, nie podlega odrzuceniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.

Kryteria oceny ofert :
A). Cena oferty: Maksymalna liczba punktów - 70 pkt
B). Termin wykonania zamówienia: Maksymalna liczba punktów -10 pkt
C). Okres gwarancji: Maksymalna liczba punktów - 20pkt

Ad. A). Cena oferty.
W kryterium "Cena oferty" poszczególne oferty otrzymają następującą liczbę punktów:
Liczba punktów = (najniższa cena / cena badanej oferty) x 70pkt.
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 pkt.

Ad. B). Termin wykonania zamówienia.
W kryterium "Termin wykonania zamówienia" poszczególne oferty otrzymają następującą liczbę punktów:
0 pkt – do dnia 31 grudnia 2018 r.
5 pkt – do dnia 30 listopada 2018 r.
10 pkt – do dnia 31 października 2018 r.
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

Ad. C). Okres gwarancji.
W kryterium "Okres gwarancji" poszczególne oferty otrzymają następującą liczbę punktów:
0 pkt – za udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane co najmniej 24 miesięcy;
10 pkt - za udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy;
20 pkt - za udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy;
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

1. W przypadku nie wpisania do formularza ofertowego wartości dotyczących ceny i/lub okresu gwarancji i/lub terminu wykonania zamówienia Zamawiający odrzuci taką ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu po dokonaniu oceny ofert i uzyska najwyższą ilość punktów otrzymanych za przyjęte w niniejszym postępowaniu trzy kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 2, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Wykluczenia

Oferent nie może być powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, z członkami Zarządu Zamawiającego ani z innymi osobami zatrudnionymi u Zamawiającego osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań lub uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w przygotowaniu i realizacji zapytania ofertowego (w tym w wyborze wykonawcy). Ww. powiązania polegają w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE HUBERT NIEDZIAŁEK

Adres

24-335 Piotrawin

lubelskie , opolski

Numer telefonu

600687130

NIP

7171809433

Tytuł projektu

Termomodernizacja i remont budynku usługowego

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0014/17-00Publikacja: 28.12.2017

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrano oferty częściowe.
Najkorzystniejszą ofertę dla poszczególnych części zamówienia złożył w wyznaczonym terminie następujący oferent:

CZĘŚĆ I - INSTALACJE SANITARNE:
WALDEMAR OSTROWSKI HYDRO-REM
Ul. Wojska Polskiego 26, lok. 11,
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8651145577
Cena oferty: 165 170,55 zł netto
Termin wykonania zamówienia: 31.12.2018r.
Okres gwarancji: 24 miesiące
Data wpłynięcia oferty: 27.12.2017r.

CZĘŚĆ II - BRANŻA ELEKTRYCZNA:
Karol Widz
Usługi elektroinstalacyjne
ul. Cmentarna 8
23-450 Goraj
NIP: 9181881812
Cena oferty: 66 330,07 zł netto
Termin wykonania zamówienia: 31.12.2018r.
Okres gwarancji: 24 miesiące
Data wpłynięcia oferty: 27.12.2017r.

CZĘŚĆ III - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE:
PP INSTAL BUD Piotr Chmiel
ul. Okopowa 48
23-300 Janów Lubelski
NIP: 8621618137
Cena oferty: 132 237,84 zł netto
Termin wykonania zamówienia: 31.12.2018r.
Okres gwarancji: 24 miesiące
Data wpłynięcia oferty: 27.12.2017r.

CZĘŚĆ IV - WENTYLACJA MECHANICZNA:
"Buduj z Sową" Usługi
Remontowo Budowlane Piotr Sowa
Wólka Turebska 55,
37-416 Zaleszany
NIP: 8671515729
Cena oferty: 31 278,48 zł netto
Termin wykonania zamówienia: 31.12.2018r.
Okres gwarancji: 24 miesiące
Data wpłynięcia oferty: 27.12.2017r.

CZĘŚĆ V - DRZWI ZEWNĘTRZNE, BRAMA:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
"VERDON" Staniek Arkadiusz
ul. 3 Maja 26
36-030 Błażowa
NIP: 8132864351
Cena oferty: 8 480,00 zł netto
Termin wykonania zamówienia: 31.10.2018r.
Okres gwarancji: 24 miesiące
Data wpłynięcia oferty: 22.12.2017r.

CZĘŚĆ VI - OKNA:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
"VERDON" Staniek Arkadiusz
ul. 3 Maja 26
36-030 Błażowa
NIP: 8132864351
Cena oferty: 49 920,07 zł netto
Termin wykonania zamówienia: 31.10.2018r.
Okres gwarancji: 24 miesiące
Data wpłynięcia oferty: 22.12.2017r.