rpo 

Informacja o wyborze Wykonawcy - kliknij lub zjedź niżej

Lublin, dnia  21.11.2016 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016

 

 

W związku z planowaną realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „Termomodernizacja i remont budynku usługowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw (konkurs nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16) w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe.

 

 

 

 

1.    ZAMAWIAJĄCY

 

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE HUBERT NIEDZIAŁEK

Adres: Piotrawin 95; 24-335 Łaziska

NIP: 717 180 94 33

REGON: 060460723

 

Kontakt :

tel/fax   600 687 130

e-mail: hubertniedzialek@o2.pl

Adres strony www: www.piotrawin.pl

 

 

Godziny otwarcia :

poniedziałek - piątek: 7:00 - 16:00

sobota: 7:00 - 12:00

niedziela: nieczynne

 

 

 

 

 

2.    PODSTAWA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

Tytuł zapytania:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 z dnia 21.11.2016 r. dotyczące Opracowania Audytu Energetycznego dla budynku:

                                                                              

1.    Budynek usługowy położony: ul. Ulanowska 90, msc. Ruda, 23-300 Janów Lubelski,  dz. nr ew. 1758,

woj.: lubelskie

pow. janowski

gm. Janów Lubelski

 

 

Publikacja zapytania:

Zapytanie ofertowe jest dostępne:

1.     na stronie internetowej: www.piotrawin.pl

2.     w siedzibie Zamawiającego: Piotrawin 95; 24-335 Łaziska

3.     oraz zostaje dostarczone do 3 potencjalnych oferentów za pośrednictwem poczty, lub  drogą e-mailową lub osobiście.



Charakter prawny zapytania 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do niniejszego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn.zm.

 

  

 

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

3.1. Przedmiot zamówienia – informacje podstawowe

 

Krótki opis i cele projektu

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu p.n. „Termomodernizacja i remont budynku usługowego”, dofinasowanego ze źródeł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 5.1 Poprawa efektywności enrgetycznej przedsiębiorstw (konkurs nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16)

 

Projekt polega na wykonaniu działań termomodernizacyjnych.

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (kod-y CPV przedmiotu zamówienia)

CPV 71 31 43 00 – 5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Audyt należy sporządzić na wzorze udostępnionym przez LAWP, który stanowi załącznik nr 4.24 do dokumentacji konkursowej. Powinien on być sporządzony i podpisany przez audytora posiadającego stosowne uprawnienia do sporządzania audytów energetycznych lub audytów efektywności energetycznej. Wzór audytu został załączony do niniejszego zapytania ofertowego w formie załącznika nr 3.

 

 

 

 

3.3. Ogólne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zapytania:

 

3.3.1.  Oferentowi nie przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.3.2.  Postępowanie zostało oznaczone numerem 1/2016 z dnia 21.11.2016 roku na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

3.3.3.  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów.

3.3.4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych czy wariantowych.

3.3.5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji
z wykonawcami, w przypadku przekroczenia zakładanego budżetu, prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji oraz prawo do odrzucenia oferty, zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, szczególnie gdy grozi to nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia.

 

 

3.4. Warunki dokonania zmiany umowy

 

3.4.1.  Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy
z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu, m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych ewentualnych praw autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy, kary umowne (np. z tytułu opóźnień w realizacji, nieprawidłowej realizacji, niekompletnego wykonania zamówienia (w tym np. nieprzestrzeganie warunków gwarancji) lub inne ogólnie przyjęte
(w profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia należytej współpracy
i prawidłowego wykonania umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu.

3.4.2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

3.4.3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi
np. terminu realizacji umowy, warunków płatności.

 

 

3.5. Wymagania wobec oferenta:

 

3.5.1.  Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne oraz potencjał osobowy
i finansowy (weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego
w formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 2),

3.5.2.  Oferent powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie – wykonanie zamówienia z zakresu wykonania audytów energetycznych (weryfikacja na podstawie wykazu będącego załącznikiem nr 1),

3.5.3.  Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty
i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.

3.5.4.  ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenia Oferenta wymienione w punkcie 3.5.1. i 3.5.2.

 

3.6. Wykluczenia z postępowania

 

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:

 

3.6.1.  Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności,
nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,

3.6.2.  Oferenci, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału
w postępowaniu,

3.6.3.  Oferenci powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)     posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

e)     pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

3.6.4.  Oferenci w stosunku, do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

 

3.7. Wymagane oświadczenia i dokumenty

 

3.7.1.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)   Zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia 21.11.2016 r. – parafowane przez Oferenta na każdej stronie,

b)   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

c)    wykaz, z którego wynika, że wykonano zamówienie
z zakresu opracowania audytu energetycznego, stanowiący załącznik nr 1,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Spełnienie warunku poprzez wypełnienie Wykazu wykonanych audytów energetycznych, załączenie dowodów potwierdzających czy usługa wykonania audytu została wykonana należycie w formie np. referencji, umów, certyfikatów, dyplomów bądź innych dokumentów.

d)   oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym będącego częścią załącznika nr 2,

e)   oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia stanowiącego część załącznika nr 2,

f)     oświadczenie Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go
z ubiegania się o zamówienie, stanowiącego część załącznika nr 2.

3.7.2.  Dokumenty, o których mowa w pkt 3.7.1. należy przedstawić w formie oryginału (formularz ofertowy, oświadczenia, wykaz) lub kopii (pozostałe dokumenty) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.

3.7.3.  Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej z wymogami zapytania ofertowego.

3.7.4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Załączniki (kliknij aby porbać):

3.8. Termin realizacji zamówienia

                                 

3.8.1.  Termin realizacji całości zamówienia: Do dnia 30/01/2017

3.8.2.  Miejsce dostarczenia: Piotrawin 95; 24-335 Łaziska

 

 

 

4. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 

KRYTERIA FORMALNE

 

Nazwa kryterium

 

Waga

 

Opis/metoda liczenia

 

Wymogi formalne

 

100%

 

Zamawiający sprawdzi czy oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, w tym w szczególności:

a)   złożenie wszystkich wymaganych oświadczeń
i innych dokumentów wymaganych niniejszym zapytaniem,

 

Oferta nie spełniająca warunków formalnych podlega odrzuceniu.

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE

 

 

Cena

 

90%

 

a)     cena to całkowita cena netto i brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania)

b)     ocena kryterium zgodnie z wzorem:

 

cena oferty najkorzystniejszej

----------------------------------------     × 100 × 90 % [pkt]

cena oferowana

 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
w tym kryterium wynosi 90 punktów.

 

 

Czas Wykonania

 

10%

 

a)      punkty w ramach kryterium czas wykonania wg następujących przedziałów:

·     Wykonanie w terminie 30/01/2017 – 0 [pkt].

·     Wykonanie w terminie do 16/01/2017 - 10 [pkt].

 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
w tym kryterium wynosi 10 punktów.

 

 

 

5. PRZYGOTOWANIE I WYBÓR OFERTY

 

 

5.1. Podstawowe wymogi co do oferty

 

5.1.1.  Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 2. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek modyfikacji treści i/lub wzorów dokumentów określonych
w niniejszym zaproszeniu, za wyjątkiem wskazanych miejsc służących do wypełnienia oferty.

5.1.2.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

5.1.3.  Każdy Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez ten sam podmiot więcej niż jednej oferty, odrzucone zostaną i pozostaną bez rozpatrzenia wszystkie oferty złożone przez danego Oferenta.

5.1.4.  Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.

5.1.5.  Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym
w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane
z obowiązkowymi ubezpieczeniami).

5.1.6.  Oferta powinna zawierać:

a)   na stronie tytułowej lub na kopercie nazwę zapytania ofertowego: „Nr zamówienia: 1/2016”,

b)   zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zapytania,

c)    dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e-mail (opcjonalnie) oraz nr telefonu (opcjonalnie),

d)   jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów,

e)   całkowitą cenę netto i brutto realizacji całej usługi będącej przedmiotem zamówienia, cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

f)     wymagane oświadczenia i dokumenty, w szczególności dotyczące posiadanego doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia,

g)   podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo,

h)   parafki osoby upoważnionej na wszystkich stronach oferty oraz jej załącznikach,

i)     kserokopię zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub wydruk Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego rejestru,

j)     wydruk parafowanego (na każdej stronie) niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

 

 

 

5.2. Termin ważności oferty

 

5.2.1.  Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

5.2.2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 

5.3. Wątpliwości co do treści zapytania/oferty

 

5.3.1.  W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź (merytoryczną) Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.piotrawin.pl oraz wyśle drogą pocztową do wszystkich Oferentów, którzy nadesłali oferty przed datą udzielenia odpowiedzi.

5.3.2.  Wykrycie błędów formalnych w ofercie będzie skutkować odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

5.3.3.  Oferta powinna spełniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego i to najpóźniej na dzień, w którym upływał termin składania ofert.

 

5.4. Termin i miejsce złożenia oferty

 

5.4.1.  Ofertę należy złożyć:

a)   pisemnie w siedzibie Zamawiającego Piotrawin 95, 24-335 Łaziska, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 12.00 dnia 06/12/2016 r.

lub

b)   pocztą elektroniczną na adres mailowy: hubertniedzialek@o2.pl najpóźniej do godziny 12.00 dnia 06/12/2016 r. W przypadku wysłania oferty w kilku mailach tytuły poszczególnych wiadomości powinny zawierać informację o liczbie wysłanych maili (np. 1/4, 2/4 itd.).

5.4.2.  Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym.

5.4.3.  Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie.

5.4.4.  Oferty składane w siedzibie firmy należy umieścić w kopercie. Koperty należy podpisać następująco: Nazwa oferenta, adres, numer NIP oraz nr zamówienia: 1/2016

5.4.5.  Oferty składane pocztą elektroniczną należy opatrzyć tytułem maila:
nr zamówienia: 1/2016

 

 

5.5. Wybór najkorzystniejszej oferty i powiadomienie Oferentów

 

5.5.1.  Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym
i merytorycznym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.

5.5.2.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych
w poszczególnych kryteriach oceny oferty.

5.5.3.  Zamawiający ogłosi wynik postępowania na stronie internetowej www.piotrawin.pl w terminie do 7 dni roboczych od daty zamknięcia przyjmowania ofert, ewentualnie powiadomi oferentów o przedłużeniu terminu ogłoszenia wyboru oferty na stronie internetowej lub drogą
e-mail. O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez e-mail lub drogą pocztową lub osobiście.

5.5.4.  Informacja o wyniku postępowania będzie zawierać nazwę wybranego Oferenta.

5.5.5.  Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.       

5.5.6.  Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. Za ofertę nie spełniającą wymagań niniejszego Zapytania będzie uznana w szczególności taka oferta, która (pomimo ewentualnych wyjaśnień Oferenta), nie będzie pozwalała na jednoznaczne określenie i ocenę elementów oferty w świetle kryteriów oceny ofert (dotyczy to zwłaszcza wad określenia ceny lub brak wymaganych oświadczeń i dokumentów).

5.5.7.  Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

5.5.8.  Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty, tj. unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w każdej chwili bez podawania przyczyny lub w każdej chwili zmodyfikować treść zapytania ofertowego bez podawania przyczyny, w szczególności, ale nie wyłącznie,
ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania
(w szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.piotrawin.pl a także
o zmianie zostaną poinformowane podmioty, do których wysłano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.
W przypadku istotnych modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert.

5.5.9.  Na żądanie Zamawiającego Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia podjęcia się wykonania przedmiotu zamówienia
w terminie 5 dni roboczych.

5.5.10.  Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

5.5.11.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

5.5.12.  Zamawiający nie odpowiada i nie może być pociągany
do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego
w przypadku odrzucenia złożonej przez Oferenta oferty.
Oferent pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z udziałem
w postępowaniu.

5.5.13.  W wyniku postępowania z wybranym Oferentem podpisana zostanie umowa na wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia.


Piotrawin, dnia 07.12. 2016 r.

 

 

 

Informacja o wyborze Wykonawcy

 

 

W związku z dokonaniem wyboru wykonawcy na wykonanie audytu energetycznego dla realizowanego projektu p.n.: „Termomodernizacja i remont budynku usługowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw (konkurs nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16) w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający informuje, iż w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano wykonawcę:

 

 

Nazwa: Grzegorz Polkowski

Adres: 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 22C 

NIP: 712-101-39-85

REGON: 430476474